Leertraject Regisseren

Algemeen

Het doel van het leertraject Regisseren is om het regieproces beter te kunnen inrichten en sturen. Dit vraagt om ander gedrag en nieuwe inzichten en vaardigheden. Als regisseur werk je samen met anderen aan het vormgeven van een visie of het realiseren van een verandering. In verschillende fasen van de vormgeving is het creëren van draagvlak en het kunnen hanteren van tegenwerking, erg belangrijk. Een kenmerkend verschil met project leiden is dat regisseren start vanuit een visie en dat het einddoel niet scherp is (zoals bij een project). Dit vraagt om een andere aanpak. Een regisseur geeft sturing aan een proces, waarbij het eindresultaat gedurende een gezamenlijk proces vorm krijgt, er geen machtsmiddelen zijn en er tijdens het proces veranderingen kunnen optreden. We versterken daarom het persoonlijk leiderschap nodig voor deze nieuwe rol. Na dit leertraject kunnen deelnemers binnen hun functie de regierol vanaf het begin, bewuster invullen en vaardig invloed nemen door interventies op het co-creatie- en uitvoeringsproces.

We gebruiken een regiemodel dat bestaat uit 6 fasen, de 6 bijeenkomsten zijn ingericht naar deze fasen en bestaan deels uit het verwerven van kennis en inzicht en deels uit de toepassing in de praktijk. We gaan dieper in op de kenmerken en de vaardigheden, instrumenten en de interventies die daarbij nodig zijn. De deelnemers vergroten hun vaardigheden in de workshops en passen het toe in opdrachten en in hun eigen praktijksituatie.
Als regisseur gaat het ook over je eigen rol, gedrag en houding, over persoonlijk leiderschap. Daarom gebruiken we een profiel voor inzicht in jezelf en het benutten van alle kleuren in de verschillende stijlen van leiding geven per fase van het regieproces. Als regisseur is een goed gevoel voor verhoudingen, rollen en posities binnen en buiten de organisatie nodig om de juiste interventies te kunnen plegen. Dit ontwikkel je verder door praktijksituaties in intervisiegroepen te doorgronden.

Leertraject Regisseren bestaat uit zes bijeenkomsten en drie workshops:

 1. Startmotor zijn van het regieproces
 2. Verbeelden en verbinden
 3. Omgevingssteun krijgen en plan maken
 4. Creëren en regisseren
 5. Interveniëren en volharden
 6. Oogsten en borgen

Verdieping van vaardigheden door de workshops van een dagdeel:

 1. Workshop Gespreksvoering, voor verbeelding en verbinding van partijen
 2. Workshop Regie en invloed nemen
 3. Workshop Interventies en werkvormen

Doelgroep

Deelnemers vanaf een HBO werk- en denkniveau, die naast hun inhoudelijke functie steeds meer een rol hebben als regisseur, netwerker, kwartiermaker, ontwikkelaar of procesbegeleider en zich hierin verder willen ontwikkelen.

Resultaat

Na het leertraject hebben de deelnemers:

 • geleerd beter inhoud te geven aan de eigen regierol en sturing te geven aan het regieproces
 • het vermogen om de fases van het regieproces te onderscheiden en in te richten
 • een aanpak om samen met verschillende partners het creatieproces vorm te geven
 • geleerd om ogenschijnlijke tegenstellingen vruchtbaar in te zetten
 •  hun scala aan procesinterventies uitgebreid, hun eigen beïnvloedingsstijlen verbreed en versterkt
 • concrete vaardigheden en instrumenten om aan de regierol in de eigen werksituatie nog beter invulling te geven
 • inspiratie van en inzicht in de manieren waarop andere regisseurs werken
 • de inzichten toegepast in een eigen praktijksituatie en ervaringen gedeeld

Informatie

Duur van de training: 11 trainingsdagdelen verspreid over 6 losse dagen , 3 workshops en intervisie in groepen.

Groepsgrootte: minimaal 10 en maximaal 16 deelnemers.

De deelnemers vullen vooraf een online vragenlijst in en ontvangen aan het begin van het leertraject hun persoonlijke Insights Discovery profiel.